Veiligheidsvoorschriften

Wat moet en niet mag voor de veiligheid

’t is van te moeten:

 • Het springkasteel moet ten alle tijden verankerd worden. De beste ondergrond hiervoor is een egaal gazon.  Op verharde ondergrond (klinkers, beton asfalt …) is de huurder verantwoordelijk voor het verankeren van het springkasteel en moet hij vooraf de ondergrond kiezel- en zandvrij maken.
 • Schoenen moeten uit! Brillen af en alle andere scherpe voorwerpen mijden uit het springkasteel!
 • Er moet toezicht gehouden worden door een “volwassen en verantwoordelijk persoon”. Probeer het springkasteel te plaatsen met de opening naar het “publiek”, zo kunnen altijd meerdere personen een oogje in het zeil houden.
 • In het springkasteel zijn kinderen de baas, zij moeten de volwassenen verjagen uit hun kasteel. Enkel in noodgevallen mogen zij de attractie betreden.
 • Als huurder moet je natuurlijk waken over de goede werking van het toevertrouwde materiaal
 • De toevoerbuis van de motor moet steeds gestrekt liggen om verbranding van de motor te voorkomen. Om die reden mag de motor in werking nooit afgedekt worden.  Hij is wel waterbestendig.

Wat mag niet…

 • Het springkasteel betreden met schoenen aan, ook niet bij lichte regen
 • Neem geen scherpe voorwerpen mee in het springkasteel. Denk hierbij aan brillen, sieraden, speelgoed…
 • Neem geen eten, drinken of snoep mee in het springkasteel. Het is niet alleen gevaarlijk (kans op verslikken en verstikking), slecht voor de spijsvertering en het tovert het springkasteel snel om in een plakkasteel.
 • Maak van het springkasteel geen zandbak of modderbad! De reparatie- en onderhoudskosten moeten we aanrekenen.
 • Jammer, maar ook de huisdieren mogen geen gebruik maken van het springkasteel.
 • Spring niet tegen de wanden van het springkasteel en dichtbij de opening.
 • Klimmen, trekken en hangen aan de wanden of het dak is niet toegestaan. Het springkasteel laten kantelen is gevaarlijk.
 • De motor is waterbestendig. In werking mag je hem nooit afdekken anders verbrandt hij.
 • Bij een windkracht vanaf 4 beaufort mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen worden.

Wat als…

Wanneer de attractie lucht begint te verliezen of niet meer stabiel is: onmiddellijk de kinderen uit de attractie halen.  Daarna proberen het probleem vast te stellen en ons bellen 0486/05.18.05 of 0497/53.52.88

Het regent: Het toestel opgeblazen laten.  Enkel in geval van rukwinden en hevig onweer of aanhoudende regen, moet het toestel afgelaten worden.  Met deze tips gaat het goed:

 • Hef het springkasteel in opgeblazen toestand aan de achterkant op zodat het meeste water al even kan afdruipen (best met 2 personen).
 • Schakel de motor uit, torens en muren naar binnen duwen en het kasteel in 2 vouwen. Het onderliggend zeil kan je dan erover vouwen en bij hevige wind, het zeil verankeren.
 • Laat het springkasteel nooit open in de regen liggen. Er sijpelt water tot in de springkussens waardoor het drogen meerdere dagen in beslag zal nemen. De extra kosten zullen hiervoor aangerekend worden aan de huurder.

Het springkasteel blijft overnachten: Laat het springkasteel nooit achter op een onbeveiligd, niet afgesloten terrein. Je mag het springkasteel in opgeblazen toestand laten. Check wel best de weersvoorspelling.  Wordt er aanhoudende regen of onweer voorspeld, of je vertrouwt het niet, pas dan dezelfde procedure toe als hierboven beschreven onder “Het regent”.  ’s Morgens blaast u het springkasteel weer op zodat dauw of nachtelijke regenval kan opdrogen.

 

 

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 • Reserveringen gebeuren online via onze website, per email of telefonisch. U ontvangt van ons steeds een bevestiging per email.  Deze email is bindend voor de verhuur.
 • Ontvangst: Bij in ontvangstname van het springkasteel zal de huurder een huurovereenkomst moeten tekenen. Hierbij verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en veiligheidsvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Als de schade niet werd vermeld aan de verhuurder zal deze niet weten of de schade al aanwezig was of niet en zal de huurder verantwoordelijk gesteld worden.
 • Levering: Bij elk springkasteel wordt een blazer, grondzeil, verankermateriaal en indien nodig een stroomhaspel van 20 meter voorzien.  De huurder moet in de nabijheid van het springkasteel één stopcontact voorzien van 220/230 volt en minimum 16 ampère. Rond het springkasteel moet voldoende vrije ruimte worden voorzien (minimum 1 meter, liefst 2 meter) zeker achteraan voor de blaasinstallatie.  De afmetingen van elk springkasteel staan op onze website (ook de hoogte)  Indien we door verkeerd meten niet kunnen plaatsen worden er toch leverings- en plaatsingskosten aangerekend. Wanneer wij moeten leveren op een verdieping of helling, obstakels als trappen, omheiningen, smalle doorgangen… moeten nemen, meldt dit bij de reservatie. Doet u dit niet, behouden wij ons het recht om af te zien van de plaatsing. De leverings- en plaatsingskosten worden u alsnog aangerekend.  Er dient steeds een volwassen persoon aanwezig te zijn op het tijdstip van levering en plaatsing.  Een springkasteel wordt doorgaans in de voormiddag geleverd en opgehaald voordat het duister is. De tijdstippen worden steeds op voorhand, in overleg met de huurder bepaald.  Indien wij in geval van overmacht het gereserveerde springkasteel niet kunnen leveren, zullen wij steeds trachten u een ander springkasteel aan te bieden. In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 • Plaatsing: De springkastelen worden bij voorkeur op gras geplaatst. Plaatsing op een andere ondergrond dient steeds op voorhand besproken te worden. De verhuurder beslist of de plaatsing mogelijk is. Na opstelling mag het springkasteel niet meer verplaatst worden. Een springkasteel dat geplaatst wordt op een openbare plaats mag nooit onbeheerd achtergelaten worden. Bij verhuur voor meerdere dagen moet de huurder maatregelen treffen opdat onbevoegden geen toegang kunnen hebben tot het springkasteel en bijhorend materiaal. De springkastelen die kunnen afgehaald worden staan gespecifieerd op de website. Afhaling kan enkel na afspraak.
 • Prijzen: alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW 21%. Wij rekenen een vervoers- en plaatsingskost aan. De prijs kan u op onze website checken door het inbrengen van uw postcode.  Dit is een richtprijs.  Bij bevestiging ontvangt u van ons de juiste berekening die ofwel gelijk of minder zal zijn dan de vermelde prijs op onze website.
 • Betaling: Bij reservering vragen wij een voorschot. Het resterend bedrag moet voor leveringsdatum overschreven worden op onze rekening of ten laatste cash betaald worden bij levering.  Een waarborg van € 50,00 vragen wij enkel wanneer het springkasteel wordt afgehaald (kleinere springkastelen)
 • Annulering:  Wij bieden u een “Slecht weer garantie”.  Bij aanhoudend slecht weer is annulering mogelijk tot 12u voor levering. De annulering gebeurt in overleg met de verhuurder, die bepaalt wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn. De verhuurder mag ten alle tijde het springkasteel weigeren te plaatsen omwille van barre weersomstandigheden.  Voor het betaalde voorschot ontvangt de huurder een tegoedbon. In geval het volledige huurbedrag werd overgeschreven wordt dit bedrag u teruggestort. Voor annulering buiten de “Slecht weer garantie” zal de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden.
 • Tegoedbon: onze tegoedbon wordt opgemaakt op naam voor de waarde van het betaalde voorschot ingeval van annulering bij slecht weer en is 2 jaar geldig. De bon kan binnen de gestelde termijn ingeruild worden voor een nieuwe reservering of doorgegeven worden aan familie of vrienden.
 • Schade of defect: Bij schade of defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0486/05.18.05 of 0497/53.52.88.  Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 • Verantwoordelijkheid: De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de bewaking, bewaring en goede werking van het gehuurde materiaal. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. Bij schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren.
 • Aansprakelijkheid: De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder is dus verantwoordelijk voor alle schade of letsel aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. Desgewenst kan u bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Klachten : Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
 • Betwistingen : Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

Reserveer nu uw springkasteel!

Reserveren